Styl-Studio.de

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO STYLSTUDIO.EU
1. DEFINICJE

1.1 Wskazane w Regulaminie pojęcia, pisane wielka literą, otrzymują następujące znaczenie:
1.1.1 Dzień Roboczy: jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.1.2 Formularz Rejestracji: formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.
1.1.3 Formularz Zamówienia: Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.1.4 Konsument: osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.1.5 Klient/Użytkownik/Usługobiorca: każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu lub/i dokonuje czynności prawnych ze Sprzedawcą.
1.1.6 Konto: Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
1.1.7 Kurs/Kursy: szkolenie/szkolenia on-line przygotowane przez Organizatora.
1.1.8 Newsletter – Usługa Elektroniczna o charakterze językowo – graficznym, wysyłana do zadeklarowanego Użytkownika w celu cyklicznego prezentowania przez Usługodawcę treści marketingowych, w szczególności nowych produktów, usług, promocji, publikowanych materiałów dostępnych w Serwisie.
1.1.9 Platforma – platforma edukacyjna, za pośrednictwem której Organizator udostępnia Kursy.
1.1.10 Przedsiębiorca: oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.1.11 Przedsiębiorca na prawach Konsumenta: osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
1.1.12 Regulamin: niniejszy Regulamin wraz z wszelkimi załącznikami, stanowiącymi jego integralną treść (jeśli występują).
1.1.13 Serwis: serwis internetowy Sprzedawcy znajdujący się pod adresem https://stylstudio.eu.
1.1.14 Sklep: sklep internetowy Sprzedawcy dostępny w Serwisie.
1.1.15 Sprzedawca/Usługodawca/Organizator/: Witold Kaleta prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STYL–STUDIO Placówka Kształcenia Ustawicznego Witold Kaleta, adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Herlinga – Grudzińskiego 66/21, 91 – 498 Łódź, Polska; adres poczty elektronicznej: biuro@stylstudio.pl; NIP: 7261028857 , REGON: 471481138, wpisany do CEIDG.
1.1.16 Towar/Towary: wszelkie produkty, w tym Kursy, przedstawione przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu, z oznaczeniem ceny.
1.1.17 Umowa: umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w trybie i na zasadach określonym w Regulaminie.
1.1.18 Usługa Elektroniczna: usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
1.1.19 Zamówienia – składane za pomocą Serwisu oświadczenie woli Klienta, obejmujące udostępnienie danych, w tym danych osobowych, zmierzające do zawarcia Umowy.
1.2 Regulamin skierowany jest do Użytkowników Serwisu będących Konsumentami, jak również do Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców na prawach Konsumenta, z tym jednak zastrzeżeniem, że:
postanowienia pkt 8 i pkt 9 Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta;
1.2.1 postanowienia pkt 10 Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do Przedsiębiorcy (pkt 10.1) lub do Przedsiębiorcy oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta (pkt 10.2).

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE

2.1 Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Serwisu, nieodpłatnie, następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.2 Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków: wypełnieniu Formularza Rejestracji, a następnie wybraniu polecenia „ZAREJESTRUJ SIĘ”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców na prawach Konsumenta niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.3 Użytkownik, w każdej chwili i bez podania przyczyny, ma możliwość usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@stylstudio.pl lub też pisemnie na adres: ul. Herlinga – Grudzińskiego 66/21, 91 – 498 Łódź.
2.4 Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z chwilą wyboru przez Klienta polecenia „DODAJ DO KOSZYKA”, dotyczącego pierwszego Towaru. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy, w tym ilości Towarów, miejsca i sposób dostawy Towarów, sposobu płatności. W wypadku Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców na prawach Konsumenta niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.5 Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu najpóźniej z chwilą wyboru polecenia „KUPUJĘ I PŁACĘ”, chyba że Klient wcześniej zrezygnował ze składania Zamówienia.
2.6 Usługa Elektroniczna Newsletter dostępna jest dla Użytkowników, którzy zadeklarują chęć jego otrzymywania poprzez wybór odpowiedniego pola (checkboxa) w trakcie zakładania Konta.
2.7 Użytkownik, bez podania przyczyny i w każdej chwili, ma możliwość rezygnacji z otrzymywania Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@stylstudio.pl lub też pisemnie na adres: ul. Herlinga – Grudzińskiego 66/21, 91 – 498 Łódź.
2.8 Minimalne wymagania techniczne i sprzętowe, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca przy prowadzeniu Serwisu są następujące: komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; aktywny dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa z możliwością zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.9 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu (z wyłączeniem procedury reklamacji Towarów, określonej w pkt 8 Regulaminu) Użytkownik może składać na przykład: pisemnie na adres: ul. Herlinga – Grudzińskiego 66/21, 91 – 498 Łódź lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@stylstudio.pl.
2.10 Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają jedynie charakter zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.11 Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
3. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY
3.1. Informacje zawarte w Serwisie na temat Towarów wraz z ich opisem i podaniem ceny nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.
3.2. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3.3. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem Serwisu, kompletuje Zamówienie wybierając Towar/Towary, którymi jest zainteresowany, spośród Towarów udostępnionych w zakładkach „KURSY ONLINE” oraz „SKLEP”. Dodanie Towarów do Zamówienia następuje przez wybór polecenia „DO KOSZYKA”. Po skompletowaniu całości zamówienia Klient powinien wybrać ikonę „KOSZYK” lub skorzystać z polecenia „”ZOBACZ KOSZYK”. Po skontrolowaniu zawartości KOSZYKA Klient powinien następnie wybrać polecenie „PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI” i wówczas Klient zostaje przekierowany do Formularza Zamówienia, gdzie należy podać wskazane dane. W tym miejscu Klient widzi również sposoby dostawy Towarów oraz formy płatności i informowany jest o łącznej cenie za wybrane Towary wraz z ich dostawą, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową. Następnie, jeżeli Klient jest pewny prawidłowości złożonego Zamówienia, powinien wybrać polecenie „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
3.4. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta w Formularzu Zamówienia są niepełne lub błędne, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.
3.5. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, może się zdarzyć (np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar przez kilku Klientów), że Towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji całości lub części Zamówienia, każdorazowo Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o braku możliwości realizacji w ogóle lub wartości lub/i ilości sztuk zrealizowanego zamówienia częściowego i dacie wysyłki. W razie uprzedniego dokonania przez Klienta płatności – kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie Klientowi zwrócona. W przypadku, gdy częściowa realizacja Zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez przesłanie informacji w formie wiadomości elektronicznej na adres: biuro@stylstudio.pl.
3.6. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
3.7. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, potwierdzenie jego złożenia.
3.8. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ppkt 3.6 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa.
3.9. Po zawarciu Umowy, zgodnie z ppkt 3.8 powyżej, Klient nie ma już możliwości zmiany treści Umowy, w szczególności rodzaju zamówionego Towaru oraz jego właściwości. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedawcę zgodnie z zawartą Umową.
3.10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści i warunków zawartej Umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronach Serwisu oraz przesłanie Klientowi wiadomości e–mail na adres podany przez Klienta. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.

4. PŁATNOŚCI

4.1 Ceny uwidocznione przy danym Towarze stanowią ceny brutto (z VAT) i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu Zamówienia.
4.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów w dowolnym momencie, jednak zmiany te nie będą miały wpływu na treść Umów zawartych przed datą wprowadzenia zmian.
4.3 W związku z zawarciem Umowy Klient może ponieść, niezależne od Sprzedawcy, dodatkowe koszty zakupu Towarów, wynikające w szczególności z tytułu opłat i prowizji bankowych lub innych ewentualnych opłat związanych z zawarciem lub realizacją Umowy, które nie są wliczone w cenę Towarów i Sprzedawca nie odpowiada za ich powstanie lub zapłatę.
4.4 Z zastrzeżeniem ppkt 4.5 poniżej, Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za zamówione Towary:
4.4.1 gotówką za pobraniem – w przypadku Towarów dostępnych w zakładce „SKLEP” (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia),
4.4.2 przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy – ING BANK ŚLĄSKI o numer: 13 1050 1461 1000 0022 0957 4041 – w przypadku Towarów dostępnych w zakładce „SKLEP” oraz „KURSY ONLINE” (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy),
4.4.3 przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności PRZELEWY24 – w przypadku Towarów dostępnych w zakładce „SKLEP” oraz „KURSY ONLINE” (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu operatora płatności o dokonaniu płatności przez Klienta).
4.5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub czasowego uniemożliwienia korzystania przez Klienta z danej formy płatności, określonej w pkt 4.4 powyżej, bez konieczności uprzedniej zmiany Regulaminu. W związku z powyższym dostępne aktualnie metody płatności za Towary widoczne są dla Klienta każdorazowo w chwili składania Zamówienia i są wiążące.
4.6 Klient powinien dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w terminie 7 Dni Roboczych.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARÓW DOSTĘPNYCH W ZAKŁADCE „SKLEP”

5.1 Dostawa Towarów dostępnych w zakładce „SKLEP” dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2 Dostawa Towarów dostępnych w zakładce „SKLEP” do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej. Koszty dostawy ww. Towarów (w tym opłaty za transport i dostarczenie) są wskazywane Klientowi na stronach Serwisu oraz w trakcie składania Zamówienia.
5.3 Odbiór osobisty Towarów dostępnych w zakładce „SKLEP” przez Klienta jest bezpłatny.
5.4 Z zastrzeżeniem ppkt 5.5 poniżej, Klient ma możliwość wyboru następujących form dostawy Towarów dostępnych w zakładce „SKLEP”:
5.4.1 przesyłka kurierska;
5.4.2 przesyłka kurierska za pobraniem;
5.4.3 odbiór osobisty (pod adresem: ul. Herlinga – Grudzińskiego 66/21, 91 – 498 Łódź – w Dni Robocze, w godzinach od 10:00 do 16:00).
5.5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub czasowego uniemożliwienia korzystania przez Klienta z danej formy dostawy, określonej w ppkt 5.4 powyżej, bez konieczności uprzedniej zmiany Regulaminu. W związku z powyższym dostępne aktualnie formy dostawy Towarów dostępnych w zakładce „SKLEP” widoczne są dla Klienta każdorazowo w chwili składania Zamówienia i są wiążące.
5.6 Termin dostawy Towarów dostępnych w zakładce „SKLEP” do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia wskazano inny termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
5.7 W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcy.
5.8 Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od podmiotu, który dostarcza Towar spisania właściwego protokołu.
5.9 Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar, jako Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez wskazanie powyższego w polu „Uwagi do zamówienia”, znajdującego się w Formularzu Zamówienia oraz wskazanie numeru NIP i nazwy firmy.

6. SPOSÓB, TERMIN I ZASADY UDOSTĘPNIANIA KLIENTOM TOWARÓW DOSTĘPNYCH W ZAKŁADCE „SZKOLENIA ONLINE”, ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY

6.1 Towary dostępne w zakładce „KURSY ONLINE”, tj. Kursy, udostępnianie są za pośrednictwem Platformy.
6.2 Klient uzyskuje dostęp do Platformy po zawarciu Umowy, zgodnie z pkt 3.8 powyżej.
6.3 Szczegółowe zasady i informacje w przedmiocie udostępniania Kursów na Platformie oraz termin, w jakim Klient może po zawarciu Umowy korzystać z Kursów, dostępne są w opisie każdego Kursu poprzez wybór odnośnika „KROK PO KROKU JAK KORZYSTAĆ Z KURSÓW ONLINE”, z którymi Klient powinien zapoznać się przed złożeniem Zamówienia.

7. ZASADY UZYSKANIA CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH UKOŃCZENIE KURSU

7.1 Po ukończeniu Kursu i zakończeniu testu sprawdzającego zdobytą wiedzę Uczestnik otrzymuje w cenie Kursu imienny certyfikatu potwierdzający odbycie Kursu w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej), w formacie pdf., do samodzielnego wydruku. Szczegółowe zasady i informacje w przedmiocie samodzielnego uzyskiwania przez Uczestnika wyżej wskazanego certyfikatu potwierdzającego odbycie Kursu dostępne są każdorazowo poprzez wybór odnośnika „KROK PO KROKU JAK KORZYSTAĆ Z KURSÓW ONLINE”, znajdującego się w opisie każdego Kursu, z którymi Klient powinien zapoznać się przed złożeniem Zamówienia.
7.2 Dodatkowo, poza możliwością samodzielnego wygenerowania certyfikatu, którym mowa w pkt 7.1 powyżej, Klient, za dodatkową opłatą i po pokryciu kosztów przesyłki, ma możliwość uzyskania od Sprzedawcy certyfikatu potwierdzającego odbycie Kursu z oryginalnym hologramem oraz zaświadczenia o ukończeniu Kursu, sporządzonego na właściwym druku, spełniającego wymagania określone w przepisach odpowiedniego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Szczegółowa informacja o sposobie uzyskania, kosztach dodatkowej opłaty związanej z wystawieniem oraz kosztach przesłania Uczestnikowi ww. dodatkowo płatnych dokumentów, dostępna jest opisie każdego Kursu, z którą Klient powinien zapoznać się przed złożeniem Zamówienia.

8. RĘKOJMIA

8.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
8.2 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta Towar bez wad.
8.3 Jeżeli Towar ma wadę Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może:
8.3.1 złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;
8.3.2 żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
8.4 Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wad.
8.5 Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy, Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może w szczególności kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: ul. Herlinga – Grudzińskiego 66/21, 91 – 498 Łódź, jak również w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@stylstudio.pl;
8.6 Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy: ul. Herlinga – Grudzińskiego 66/21, 91 – 498 Łódź. W wypadku Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
8.7 Zaleca się podanie przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają jedynie charakter zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
8.8 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
8.9 Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

9. PRAWO KONSUMENTA ORAZ PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1 Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
9.2 Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może zgłosić swoją decyzję o odstąpieniu od umowy oraz przesłać Towar na adres Sprzedawcy: ul. Herlinga – Grudzińskiego 66/21, 91 – 498 Łódź.
9.3 Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się:
9.3.1 w przypadku Towarów dostępnych w zakładce „SKLEP”: od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
9.3.2 w przypadku Towarów dostępnych w zakładce „KURSY ONLINE”: od dnia zawarcia Umowy – z zastrzeżeniem pkt 9.6 poniżej.
9.4 Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Herlinga – Grudzińskiego 66/21, 91 – 498 Łódź lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@stylstudio.pl.
9.5 Po upływie terminu, o którym mowa w pkt 9.1, liczonego zgodnie z 9.3 powyżej, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta wygasa.
9.6 W przypadku Towarów dostępnych w zakładce „KURSY ONLINE” Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który po zawarciu Umowy zgodnie z pkt 3.8 zalogował się jako Użytkownik do profilu Użytkownika, zgodnie z informacjami znajdującymi się w treści odnośnika „KROK PO KROKU JAK KORZYSTAĆ Z KURSÓW ONLINE”, dostępnego w opisie każdego Kursu, z chwilą wyboru polecenia „TWOJE KURSY” lub „TWOJE KONTO” i uzyskaniu dostępu do materiałów zawartych w Kursie, rezygnuje z prawa do odstąpienia od Umowy .
9.7 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
9.8 Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
9.9 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy, innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny u Sprzedawcy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.10 Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania ww. terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres: ul. Herlinga – Grudzińskiego 66/21, 91 – 498 Łódź.
9.11 Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
9.12 Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9.13 Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do Umowy, w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW BEDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCĄ I PRZEDSIĘBIORCĄ NA PRAWACH KONSUMENTA

10.1 Wobec Klientów będących Przedsiębiorcą:
10.1.1 zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towary (stosowanie do 558 § 1 k.c.);
10.1.2 w razie przesłania Towaru do za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
10.2 Wobec Klientów będących Przedsiębiorcą oraz Klientów będących Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta:
10.2.1 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. W razie skorzystania przez Sprzedawcę z ww. prawa odstąpienia od Umowy Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Sprzedawcy;
10.2.2 zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu odpowiedzialności deliktowej jako podstawy ewentualnych roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (stosowanie do 443 k.c.);
10.2.3 Sprzedawca odpowiada wyłącznie za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i wyrządzone z winy umyślnej, a odpowiedzialność ta jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty 1.000,00 zł (słownie: jednego tysiąca złotych 00/100). Sprzedawca nie odpowiada za utracone korzyści;
10.2.4 Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby i formy płatności za Towar, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego sposobu lub formy płatności oraz faktu zawarcia Umowy;
10.2.5 z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru/Towarów przewoźnikowi przechodzą na Klientów będących Przedsiębiorcą oraz Klientów będących Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca, w takim wypadku, nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od momentu przyjęcia Towaru do przewozu aż do wydania go ww. Klientom lub/i upoważnionej przez nich osobie trzeciej oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki;
10.2.6 Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia.
10.2.7 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą oraz Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, wynikające z umów zawartych za pośrednictwem Serwisu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1 Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w polityce prywatności.

12. PRAWA AUTORSKIE

12.1 Klient obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klienta obowiązuje nadto zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
12.2 Wszelkie materiały i zasoby, opublikowane w Serwisie, stanowią wyłączną własność Sprzedawcy. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm). Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów, z zastrzeżeniem ppkt 2 poniżej, wymaga każdorazowo pisemnej zgody Sprzedawcy.
12.3 Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych Kursach, w tym w szczególności opracowania tekstowe, pliki graficzne, pliki PDF, wzory szablony, nagrania audio i video, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta. Klient może je kopiować i wykorzystywać bez pisemnej zgody Usługodawcy wyłącznie na użytek własny, w tym na potrzeby działalności zawodowej (nie konkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy), bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1 Regulamin stanowi integralną cześć wszelkich umów zawieranych ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu, w szczególności Umowy.
13.2 Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w chwili zawarcia danej umowy.
13.3 Wszelkie umowy zawierane ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu, w szczególności Umowa, podlegają prawu polskiemu, a strony poddają się w tym zakresie wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.
13.4 Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Ww. zmiany nie wymagają uprzedniego powiadomienia.
13.5 W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
13.6 Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
13.7 Wobec Klientów będących Konsumentami Sprzedawca:
13.7.1 na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), został zobowiązany do udostępnienia informacji o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej: Platforma ODR). W związku z powyższym udostępniamy łącze elektroniczne do Platformy ODR: ec.europa.eu/odr, gdzie będzie można znaleźć informacje na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności zaś Konsument będzie mógł złożyć za jej pośrednictwem skargę w przypadku woli skorzystania z tych form. Metoda ta jest jednakże dobrowolna, co oznacza, iż w przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Sprzedawca nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania. Możliwa jest więc odmowa Sprzedawcy pomimo wystosowania skargi przez Konsumenta o rozwiązanie sprawy w ww. sposób. Niezależnie od powyższego przypominamy, iż adres poczty elektronicznej Sprzedawcy to: biuro@stylstudio.pl;
13.7.2 informuje, że możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (dalej: ADR). Informacje na temat ADR dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient będący Konsumentem może w szczególności zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw Konsumentów.
13.8 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320 ze zmianami), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
13.9 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2021 r.

Link regulamin obowiązujący do dnia 31.07.2021